Mr. Ouija

Ouija are you with me
Mo murda mo murda mo murda me now

Dear Mr. Ouija
I want to know my future
Will I die of murda
Of bloody murda

Come come again

Murda murda, mo murda
mo murda murda, mo murda

Ouija are you with me
Ouija are you with me
I’m here
Will I die of murda